Quran Qirat

کلاس یادگیری قرائت و معنای قرآن

Category: Quran

Teacher: Mr. Entesari

این کلاس در روزهای دوشنبه ساعت 7 الی 9 بعدازظهر برگزار شده و توسط آقای امیر انتصاری اداره می گردد .

هدف از این کلاس یادگیری روخوانی و معنای کلمات قران و ترجمه آیات توسط هریک از اعضای کلاس می باشد.

.ذراین کلاس ارائه نظرات مختلف و ابراز عقیده و بیان درک هرفرد از معانی آیات با شرط احترام به نظر دیگران آزاد می باشد

Back to top button
ERROR: It had not been possible to open the file. Review your name and your permissions.